Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

bananowo
bananowo

Hayao Miyazaki animated rain, which means every frame is hand drawn. 

Reposted frommyname myname viavol vol
bananowo
bananowo
6095 7302
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viavol vol
bananowo

--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab viagket gket
bananowo
Reposted fromjasminum jasminum viaadurowe adurowe
bananowo
Reposted fromregcord regcord viaadurowe adurowe
bananowo
7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viajasmyn jasmyn
bananowo
Reposted fromjasminum jasminum viaadurowe adurowe

February 19 2017

bananowo
Jebane Quetzalcoatle
Reposted fromtheworstnightmare theworstnightmare viavol vol
bananowo

"Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?

Agnieszka Osiecka "Zabawy poufne"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajasmyn jasmyn
bananowo
Reposted fromhighlmittel highlmittel viagket gket
bananowo
7243 d08a
Reposted fromillidan illidan viagket gket
bananowo
1628 c807 500
Reposted fromvs vs viagket gket
bananowo
9963 f920 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagket gket
bananowo
3324 2016 500
Reposted fromtymka tymka viavol vol
bananowo
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viavol vol
7322 01cf
Reposted fromidiod idiod viavol vol
9401 0dba 500
Reposted fromAgnik Agnik viavol vol
bananowo
0937 1755
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl