Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2019

bananowo
Reposted fromblakerblaker blakerblaker viatomash tomash
bananowo
Reposted fromwooles wooles viagket gket
bananowo
Cholera. Właściwie to przeliczmy.

Według spisu z 2011 roku.

Z 35 milionów ludzi, którzy odpowiedzieli na pytanie o wyznanie:

- 95,5% katolików
- 0,44% prawosławni
- 0,39% Jehowi
... (tutaj dalsze marginesy)
- Religia Jedi - 1343 osoby
- Ateizm - 935 osób
- Liga muzułmańska - 735 osób
- Związek buddyjski tradycji karma Kamtzang - 653 osoby
- Agnostycyzm - 511 osób.

Zakładając, że wierzący nie prześladują innych wierzących... wychodzi nam, że te 35 milionów katolików w Polsce jest prześladowanych przez ateistów, agnostyków i jedi.
Czyli łącznie przez 2789 osób.

Czyli każda z tych osób ma do prześladowania 13 tysięcy 624 katolików.

Przy zagęszczeniu 123 osób na km2 - każda z tych osób ma do obskoczenia 110 km2, tak żeby każdego móc dobrze poprześladować.

Przesrane. Muszę kupić rower.
— Thurgon o prześladowanym KK w Polsce
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viavol vol

August 05 2019

bananowo
4658 5662 500
Reposted fromlllm lllm viatomash tomash
bananowo
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
bananowo
4431 5947 500
Reposted fromxanth xanth viavol vol
bananowo
4646 4be3 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viatomash tomash

August 04 2019

bananowo
8933 fe58 500
Reposted fromroko roko viasober sober
bananowo
bananowo
6758 9b58
bananowo
Reposted frombluuu bluuu viaNotimportanat Notimportanat
bananowo
bananowo
9222 4ad3 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viasober sober
bananowo
9748 3913 500
Reposted frommachinae machinae viasober sober
bananowo
4543 fb84 500
nirvana
Reposted fromantihec antihec viasober sober
bananowo
8799 7dfb 500
Reposted fromfungi fungi viasober sober
bananowo
6204 c610 500
Reposted fromteijakool teijakool viasober sober
bananowo
3525 90b0 500
SRY
Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viaLonePoProstu LonePoProstu
bananowo
3373 a904 500
Reposted fromfungi fungi viaLonePoProstu LonePoProstu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl