Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2018

bananowo
bananowo
1728 daea
Reposted fromursa-major ursa-major viawarkocz warkocz
bananowo
Spotykamy kogoś na swojej drodze, zupełnie przypadkowo, jak przechodnia w parku lub na ulicy, przeważnie darujemy mu tylko spojrzenie, ale nieraz całe życie. Nie wiem, dlaczego tak jest, kto i dlaczego przecina nasze drogi? I dlaczego nagle dwie drogi stają się jedną. Jak to się dzieje, że dwoje dotychczas zupełnie obcych sobie ludzi chce iść nią razem.
— J. L. Wiśniewski ,,Bikini"
Reposted frominmybetterworld inmybetterworld viawarkocz warkocz
bananowo
Reposted frommrrru mrrru viawarkocz warkocz
bananowo
8939 c71d 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viawarkocz warkocz
bananowo
6245 ee1f
bananowo
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viawarkocz warkocz
bananowo
4580 749e 500
Reposted frommiejmniej miejmniej viawarkocz warkocz
bananowo
1926 ed2c 500
Pl. Grunwaldzki z Manhattanu, Wrocław 1991.
Reposted fromczinok czinok viapl pl
bananowo
0928 f223
Reposted fromkrzysk krzysk viawarkocz warkocz
bananowo
1935 b3d6 500
Reposted fromczinok czinok viapl pl
bananowo
4277 907e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawarkocz warkocz
8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viawarkocz warkocz
4993 62a0 500
Reposted fromsheeponajeep sheeponajeep viawarkocz warkocz
bananowo
3837 7eda 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
4320 fdb8 500
0055 481e
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viawarkocz warkocz
bananowo

Zapisz
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viawarkocz warkocz
7209 bf45 500
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viawarkocz warkocz
2994 5f9f 500
Reposted fromidiod idiod viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl